หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
วิสัยทัศน์ อบต.ทรายมูล "กินดี อยู่ดี มีการศึกษา รักษาวัฒนธรรม นำการพัฒนา พาให้สุขสมบูรณ์"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
การจัดกฎหมายและระเบียบที่สำคัญให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผูับริหารท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานในกิจการสภาท้องถิ่น
สถานที่ทำงานของสภาท้องถิ่น สถานที่ประชุมเป็นสัดส่วนและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
วัสดุอุปกรณ์สำนักงานสำหรับการดำเนินกิจการของสภาท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญ บุคคล นิติบุคคลบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ประเมินแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
รื่องการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลทรายมูล ตามโครงการทรายมูลร่วมใจพิชิตลูกน้ำยุงลา ยป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 21/2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม)
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 20/2563 เรื่อง ขยายเวลาห้ามจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการชั่วคราว
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลทรายมูล ประจำปี 2563 
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 19/2563 เรื่องมาตรการเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ 
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 18/2563 เรื่องห้ามจำหน่ายสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการชั่วคราว
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 17/2563 เรื่องขยายเวลาบังคับใช้ประกาศจังหวัดนครนายก
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 16/2563 เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม)
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 15/2563 เรื่องห้ามการชุมนุม
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 14/2563 เรื่องสถานที่ราชการงดการให้บริการบางประเภทเป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม)
เรื่องขอความร่วมมือส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 13/2563 เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม)
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 12/2563 เรื่องสถานที่ราชการงดการให้บริการบางประเภทเป็นการชั่วคราว
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 11/2563 เรื่องงดบริการเป็นการชั่วคราว
»» อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาฉีดพ่นหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ EM Effective Microorganisms โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาฉีดพ่นหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ EM Effective Microorganisms โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญ โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญ โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 454 นครนายกจำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญ โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 454 นครนายกจำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องล้างมืออลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญ โครงการจัดซื้อเครื่องล้างมืออลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมบ้าน นางสาวยุพิน เอี่ยมสะอาด บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 1 ตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญ โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมบ้าน นางสาวยุพิน เอี่ยมสะอาด บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 1 ตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมบ้าน นายฉาย มูลเจริญ บ้านเลขที่ 27/2 หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญ โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมบ้าน นายฉาย มูลเจริญ บ้านเลขที่ 21/2 หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 วงการบริหารส่วนตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 วงการบริหารส่วนตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับไฟบริเวณรั้วและที่ทำการอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญ โครงการจ้างเหมาปรับไฟบริเวณรั้วและที่ทำการอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 054 450 002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
»» อ่านต่อ

นายก อบต.
นายพิทยา ตีระวรานันท์
ปลัด อบต.
ว่าที่ ร.ท.พัสธราโชติ โพธิ์ทอง

 

โครงการพัฒนารูปแบบ และยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ โครงการส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563


 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินการป้องกันการทุจริต ระบบสารสนเทศ
คู่มือประชาชน

การลดขั้นตอน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

มาตรฐานการบริหาร ของ อปท.

กฏหมายท้องถิ่น

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
   ประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
   การทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์

ระบบข้อมูลกลาง (INFO)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ สปสช.

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)

ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
   และประเมินผลของ อปท.

ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)

ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)

ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)

ระบบเลือกตั้ง (ELE)

ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)

ระบบ E-PlanNACC

 
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ : 037-630205 และ กองคลัง : 099-008-6256 อีเมล์ : tambonsaimoon@gmail.com
Copyrights © 2020 www.saimoon-nyk.com All Rights Reserved.
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand