หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
วิสัยทัศน์ อบต.ทรายมูล "กินดี อยู่ดี มีการศึกษา รักษาวัฒนธรรม นำการพัฒนา พาให้สุขสมบูรณ์"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 
นายสุเทพ มูลจันทร์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางวันเพ็ญ รอดเจริญ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


 
ว่าที่ ร.ท.วิรัช โพธิ์ทอง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


 
นายประไพ เทียนทอง
สมาชิก อบต.หมู่ 1
นายรัตน มูลบรรจง
สมาชิก อบต.หมู่ 1
นายวิศนุ บุญชู
สมาชิก อบต.หมู่ 2
 
นายสมศักดิ์ ชัยชุมพร
สมาชิก อบต.หมู่ 2
นางสมพร บรรจงรัตน์
สมาชิก อบต.หมู่ 3
นายสุทิน ตันสิน
สมาชิก อบต.หมู่ 3
 
นายสวง มูลเสถียร
สมาชิก อบต.หมู่ 4
นายบรรพต มูลเสถียร
สมาชิก อบต.หมู่ 4
นายนิพนธ์ วชิรพงศ์
สมาชิก อบต.หมู่ 5
 
นายสังวร ภูมิราช
สมาชิก อบต.หมู่ 5
นายเทวินทร์ ภู่นวล
สมาชิก อบต.หมู่ 7
นายแทน สืบวงษ์
สมาชิก อบต.หมู่ 7
 
นายแนบ เทียนทอง
สมาชิก อบต.หมู่ 8
นายวุธ ร่มโพธิ์ภักดิ์
สมาชิก อบต.หมู่ 8
นายวงษ์ บุญมาก
สมาชิก อบต.หมู่ 9
 
นายพงษ์พรรณ ประสพบุญ
สมาชิก อบต.หมู่ 10
นายสนิท พลอยประเสริฐ
สมาชิก อบต.หมู่ 10
นายวสันต์ ศักดิ์วิชิต
สมาชิก อบต.หมู่ 11
 
   
นายสุชาติ มั่นคง
สมาชิก อบต.หมู่ 11
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ : 037-630205 และ กองคลัง : 099-008-6256 อีเมล์ : info@saimoon-nyk.com
Copyrights © 2020 www.saimoon-nyk.com All Rights Reserved.

ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand