หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
วิสัยทัศน์ อบต.ทรายมูล "กินดี อยู่ดี มีการศึกษา รักษาวัฒนธรรม นำการพัฒนา พาให้สุขสมบูรณ์"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุลงทะเบียน เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 29/10/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563 ลงวันที่ 29/09/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 29/09/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ลงวันที่ 13/07/2563 ดาวน์โหลด
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 15/06/2563 ดาวน์โหลด
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย ลงวันที่ 15/06/2563 ดาวน์โหลด
การจัดกฎหมายและระเบียบที่สำคัญให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผูับริหารท้องถิ่น ลงวันที่ 11/06/2563 ดาวน์โหลด
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานในกิจการสภาท้องถิ่น ลงวันที่ 11/06/2563 ดาวน์โหลด
สถานที่ทำงานของสภาท้องถิ่น สถานที่ประชุมเป็นสัดส่วนและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ลงวันที่ 11/06/2563 ดาวน์โหลด
วัสดุอุปกรณ์สำนักงานสำหรับการดำเนินกิจการของสภาท้องถิ่น ลงวันที่ 11/06/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญ บุคคล นิติบุคคลบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ประเมินแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ลงวันที่ 01/05/2563 ดาวน์โหลด
รื่องการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลทรายมูล ตามโครงการทรายมูลร่วมใจพิชิตลูกน้ำยุงลา ยป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563 ลงวันที่ 22/05/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 21/2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 15/04/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 20/2563 เรื่อง ขยายเวลาห้ามจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 15/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลทรายมูล ประจำปี 2563 ลงวันที่ 15/04/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 19/2563 เรื่องมาตรการเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ลงวันที่ 10/04/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 18/2563 เรื่องห้ามจำหน่ายสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 08/04/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 17/2563 เรื่องขยายเวลาบังคับใช้ประกาศจังหวัดนครนายก ลงวันที่ 07/04/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 16/2563 เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 02/04/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 15/2563 เรื่องห้ามการชุมนุม ลงวันที่ 02/04/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 14/2563 เรื่องสถานที่ราชการงดการให้บริการบางประเภทเป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 02/04/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องขอความร่วมมือส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 02/04/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 13/2563 เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 31/03/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 12/2563 เรื่องสถานที่ราชการงดการให้บริการบางประเภทเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 31/03/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 11/2563 เรื่องงดบริการเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 30/03/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 10/2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 28/03/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องมาตรการเผ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับพิธีและวัฒนธรรมทางศาสนา ลงวันที่ 24/03/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เอกสารประกอบคำแนะนำสำหรับประชาชน ในการทำความสะอาด ทพลายและฆ่าเชื้อโรค ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 24/03/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องการสั่งปิดสถานที่ท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 24/03/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องยกเว้นให้ห้างสรรพสินค้าจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 24/03/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก ลงวันที่ 24/03/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องการดำเนินการกรณีมีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร จังหวัดปริมณฑล และจังหวัดอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เข้ามาพำนักในพื้นที่จังหวัดนครนายก ลงวันที่ 24/03/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 13 เมษายน 2563 ลงวันที่ 22/03/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องแนวทางการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนตรนายก ดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 22/03/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ ภาพอินโฟกราฟฟิก การป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 22/03/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 18/03/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันปัญาหาการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครนายก ฉบับที่ 1/2563 ลงวันที่ 03/03/2563 ดาวน์โหลด
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ที่ 83/2563 เรื่อง การมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ หลังจากจ้างเป็นพนักงานทั่วไป ลงวันที่ 12/02/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่องสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5 และ PM 10) ในอำเภอองครักษ์ และแนวทางการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ลงวันที่ 06/02/2563 ดาวน์โหลด
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ที่ 66/2563 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ สำหรับตำแหน่งนักวิชาการศึกษา หลังจากบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบลเฉพาะราย ลงวันที่ 05/02/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 05/02/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องการเตรียมการรองรับและการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อันเนื่องมาจากสถานการณ์ภัยแล้ง ปี พ.ศ.2562/2563 ลงวันที่ 04/02/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ประจำปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 01/02/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 31/01/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ลงวันที่ 27/01/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ลงวันที่ 27/01/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 21/01/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 13/1/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 08/01/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องเปิดรับสมัครนักเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนพฤฒวิชชาลัยทรายมูล รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 08/01/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ลงวันที่ 02/01/2563 ดาวน์โหลด
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ที่ 574/2561 เรื่อง การสั่งพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ไปช่วยปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 27/12/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องการยื่นแสดงความจำนงขอคืนเงินค่าจัดซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนอแสฟัลท์ติกคอนกรีต ชั้นพื้นดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทางซอย สปก.บ้านนายดาว สายสุนีย์ (สายที่ 1) หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมูล ลงวันที่ 26/11/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 เป็นต้นไป มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ ลงวันที่ 14/11/2562 ดาวน์โหลด
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ที่ 523/2562 เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 12/11/2562 ดาวน์โหลด
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ที่ 521/2562 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 12/11/2562 ดาวน์โหลด
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ที่ 522/2562 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 12/11/2562 ดาวน์โหลด
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ที่ 520/2562 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 12/11/2562 ดาวน์โหลด
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ที่ 518/2562 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 12/11/2562 ดาวน์โหลด
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ที่ 519/2562 เรื่อง การจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ไปช่วยปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 12/11/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ลงวันที่ 06/11/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หน่วยรับลงทะเบียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ลงวันที่ 28/10/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุอหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 17/10/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 03/10/2562 ดาวน์โหลด
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ที่ 567/2562 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน ในองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 02/10/2562 ดาวน์โหลด
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ที่ 437/2561 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน ในองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 01/10/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 30/09/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 30/09/2562 ดาวน์โหลด
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสารทไทย และแข่งขันเรือนครนายก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมปิดทอง "หลวงพ่อพุทธนิมิตมงคล" ณ วัดทวีพูลรังสรรค์ ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน พ.ศ.2562 ลงวันที่ 16/09/2562
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 13/09/2562
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 09/09/2562
ดาวน์โหลด
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ที่ 379/2562 เรื่อง การมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ หลังจากการจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ลงวันที่ 12/08/2562 ดาวน์โหลด
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ที่ 298/2562 เรื่อง การมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ หลังจากการจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ลงวันที่ 19/07/2562 ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 05/07/2562
ดาวน์โหลด
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 17/06/2562
ดาวน์โหลด
เรื่องอนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลงวันที่ 14/06/2562
ดาวน์โหลด
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ที่ 211/2562 เรื่อง แก้ไขปรับปรุงมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ กรณีคนงานทั่วไปขอลาออก เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น และบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไปใหม่ ลงวันที่ 07/06/2562 ดาวน์โหลด
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 14/05/2562
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 17/05/2562
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงวันที่ 15/05/2562
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 14/05/2562
ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/k3w1e0 ลงวันที่ 01/05/2562
ดาวน์โหลด
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 22/4/2562
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงวันที่ 04/04/2562
ดาวน์โหลด
แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ประจำปี พ.ศ.2561 ลงวันที่ 02/04/2562
ดาวน์โหลด
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ที่ 106/2562 เรื่อง การมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ หลังจากจ้างเป็นพนักงานทั่วไป ลงวันที่ 01/04/2562 ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 27/03/2562
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 22/03/2562
ดาวน์โหลด
เรื่องโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลทรายมูล ประจำปี พ.ศ.2562 ลงวันที่ 22/03/2562
ดาวน์โหลด
เรื่องโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 15/03/2562
ดาวน์โหลด
เรื่องออกให้บริการประชาชนด้านการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 ลงวันที่ 01/03/2562
ดาวน์โหลด
เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 01/03/2562
ดาวน์โหลด
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ที่ 109/2563 เรื่อง แก้ไขปรับปรุงมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ กรณีคนงานทั่วไปเสียชีวิตและบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไปใหม่ ลงวันที่ 21/02/2562 ดาวน์โหลด
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ที่ 43/2562 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ สำหรับตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน หลังจากรับโอนเฉพาะราย ลงวันที่ 21/02/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องการขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ลงวันที่ 08/02/2562
ดาวน์โหลด
เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยภัยแล้ง ลงวันที่ 30/01/2562
ดาวน์โหลด
เรื่องหลักในการดับเพลิงเบื้องต้น ลงวันที่ 30/01/2562
ดาวน์โหลด
เรื่องอนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ลงวันที่ 28/01/2562
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงวันที่ 24/01/2562
ดาวน์โหลด
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 03/01/2562
ดาวน์โหลด
เรื่องการประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนเริ่มดำเนินการโครงการโรงขยะท้องถิ่น 4 S ลงวันที่ 28/12/2561
ดาวน์โหลด
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ที่ 577/2561 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 27/12/2561 ดาวน์โหลด
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ที่ 575/2561 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 27/12/2561 ดาวน์โหลด
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ที่ 576/2561 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 27/12/2561 ดาวน์โหลด
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ที่ 578/2561 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ในสังกัดสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วน ลงวันที่ 27/12/2561 ดาวน์โหลด
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ที่ 579/2561 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 27/12/2561 ดาวน์โหลด
เรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ลงวันที่ 24/12/2561
ดาวน์โหลด
หน้า » 1 2
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ : 037-630205 และ กองคลัง : 099-008-6256 อีเมล์ : info@saimoon-nyk.com
Copyrights © 2020 www.saimoon-nyk.com All Rights Reserved.

ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand