หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
วิสัยทัศน์ อบต.ทรายมูล "กินดี อยู่ดี มีการศึกษา รักษาวัฒนธรรม นำการพัฒนา พาให้สุขสมบูรณ์"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สปก.บ้านนายสาธร รอดพล ถึงบ้านนางวันเพ็ญ นิ่มเรือง นย.ถ. 16-008 หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมูล ลงวันที่ 21/02/2563 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สปก.หลังวัดคลอง 1 แยกซ้าย นย.ถ. 16-009 และสายซอย สปก.หลังวัดคลอง 1 แยกขวา นย.ถ. 16-010 หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมูล ลงวันที่ 21/02/2563 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านคลอง 29 ตำบลทรายมูล ลงวันที่ 21/02/2563 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 10 บ้านเกาะล่าง ตำบลทรายมูล ลงวันที่ 21/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทางซอย สปก. บ้านนายดาว สายสุนีย์ (สายที่ 1) หมู่ที่ 2 ลงวันที่ 11/07/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ลงวันที่ 02/05/2562 ดาวน์โหลด
ร่างขอบเขตงาน โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ลงวันที่ 22/04/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องแจ้งกำหนดการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบางคะยอ-คลอง 29 หมู่ที่ 1 บ้านบางคะยอ , หมู่ที่ 6 บ้านคลอง 29 ตำบลทรายมูล ลงวันที่ 19/04/2562
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 36 เมตร บ้านบางคะยอ หมู่ที่ 1 ลงวันที่ 09/01/2562 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 10 บ้านเกาะล่าง ลงวันที่ 07/01/2562 ดาวน์โหลด
โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านคลองหนึ่ง ช่วงสะพานข้ามคลอง 2 ถึงสะพานคลอง 3 ลงวันที่ 07/01/2562 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชลอุทิศ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8 บ้านบางคะยอและบ้านบางใหญ่ ลงวันที่ 07/01/2562 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล หมู่ที่ 10 บ้านเกาะล่าง ลงวันที่ 07/01/2562 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายชลอุทิศ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8 บ้านบางคะยอและบ้านบางใหญ่ ลงวันที่ 26/12/2561 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล หมู่ที่ 10 บ้านเกาะล่าง ลงวันที่ 26/12/2561 ดาวน์โหลด
โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านคลองหนึ่ง ช่วงสะพานข้ามคลอง 2 ถึงสะพานคลอง 3 ลงวันที่ 26/12/2561 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 10 บ้านเกาะล่าง ลงวันที่ 26/12/2561 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ จำนวน 1 คัน ลงวันที่ 28/11/2561 ดาวน์โหลด
ขอบเขตของงาน ร่าง TOR โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ลงวันที่ 06/11/2561 ดาวน์โหลด
เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 23/08/2561 ดาวน์โหลด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ แบบเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ลงวันที่ 10/08/2561 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ลงวันที่ 16/07/2561 ดาวน์โหลด
ขอบเขตของงาน ร่าง TOR โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ลงวันที่ 28/06/2561 ดาวน์โหลด
เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 11/06/2561 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นย.ถ. 3178 สายบางคะยอ-คลอง 29 หมู่ที่ 1 บ้านบางคะยอ , หมู่ที่ 6 บ้านคลอง 29 ตำบลทรายมูล ลงวันที่ 04/12/2560 ดาวน์โหลด
ร่างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นย.ถ. 3178 สายบางคะยอ - คลอง 29 หมู่ที่ 1 บ้านบางคะยอ , หมู่ที่ 6 บ้านคลอง 29 ตำบลทรายมูล ดาวน์โหลด
เรื่องแจ้งกำหนดการตรวจงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ 3
ดาวน์โหลด
เรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกลักษณะ จำนวน 2 โครงการ
ดาวน์โหลด
ประกาศผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือน กันยายน
ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (แบบ ผด.6) งวดที่ 2 (เมษายน - กัน ยายน)
ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (แบบ ผด.3) งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (แบบ ผด.3) งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
ดาวน์โหลด
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559
ดาวน์โหลด
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือนมิถุนา ยน พ.ศ. 2559
ดาวน์โหลด
บันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
ดาวน์โหลด
รายงานผลการพิจารณาซองสอบราคา รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
ดาวน์โหลด
รายงานผลการพิจารณาสั่งซื้อ รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ดาวน์โหลด
รายงานผลการรับซองสอบราคาและส่งมอบซองเสนอราคา
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
ดาวน์โหลด
กำหนดคุณลักษณะเฉพราะของครุภัณฑ์และการเปิดเผยราคากลาง ซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
ดาวน์โหลด
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
ดาวน์โหลด
กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์และราคากลางรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
ดาวน์โหลด
ยกเลิกสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
ดาวน์โหลด
สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ครั้งที่ 2
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
ดาวน์โหลด
กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์และราคากลางรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาโครงการก่อสร้างอาคาร ขนากกว้าง 1.50 เมตร ยาว 2.00 เมตร และติดตั้งปั๊มแรงดันน้ำ (package booter pump) พร้อมอุปกรณ์ สถานที่ก่อสร้าง ม.4
ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ : 037-630205 และ กองคลัง : 099-008-6256 อีเมล์ : info@saimoon-nyk.com
Copyrights © 2020 www.saimoon-nyk.com All Rights Reserved.

ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand