หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
วิสัยทัศน์ อบต.ทรายมูล "กินดี อยู่ดี มีการศึกษา รักษาวัฒนธรรม นำการพัฒนา พาให้สุขสมบูรณ์"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
คู่มือ “สวัสดิการของพนักงานส่วนท้องถิ่น” ดาวน์โหลด
คู่มือรูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับราย-จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ ดาวน์โหลด
คู่มือการกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น “คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน” ดาวน์โหลด
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากระบบซี เป็นระบบแท่ง ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแบบประเมินพนักงานจ้างระบบแท่ง สมรรถนะหลักสำหรับทุกตำแหน่ง สมรรถนะประจำสายงานสำหรับภารกิจผู้มีคุณวุฒิ ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแบบประเมินลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลด
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภททั่วไป (แท่งทั่วไป) ดาวน์โหลด
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น (แท่งบริหารท้องถิ่น) ดาวน์โหลด
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ (แท่งวิชาการ) ดาวน์โหลด
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น (แท่งอำนวยการท้องถิ่น) ดาวน์โหลด
สมรรถนะหลัก ประจำสายงาน ประจำผู้บริหาร ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแบบประเมินพนักงานจ้างระบบแท่ง สมรรถนะหลักสำหรับทุกตำแหน่ง สมรรถนะประจำสายงานสำหรับภารกิจผู้มีคุณวุฒิ ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแบบประเมินลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลด
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภททั่วไป (แท่งทั่วไป) ดาวน์โหลด
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น (แท่งบริหารท้องถิ่น) ดาวน์โหลด
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ (แท่งวิชาการ) ดาวน์โหลด
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น (แท่งอำนวยการท้องถิ่น) ดาวน์โหลด
สมรรถนะหลัก ประจำสายงาน ประจำผู้บริหาร ดาวน์โหลด
สิทธิ์เบิกจ่ายตรง (สปสช.) สำหรับนายก พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลด
สิทธิ์ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนสำหรับพนักงานจ้าง ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ : 037-630205 และ กองคลัง : 099-008-6256 อีเมล์ : info@saimoon-nyk.com
Copyrights © 2020 www.saimoon-nyk.com All Rights Reserved.

ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand