หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
วิสัยทัศน์ อบต.ทรายมูล "กินดี อยู่ดี มีการศึกษา รักษาวัฒนธรรม นำการพัฒนา พาให้สุขสมบูรณ์"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ดาวน์โหลด
การบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด
คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
รายงานการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 25 ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ : 037-630205 และ กองคลัง : 099-008-6256 อีเมล์ : info@saimoon-nyk.com
Copyrights © 2020 www.saimoon-nyk.com All Rights Reserved.

ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand