หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
วิสัยทัศน์ อบต.ทรายมูล "กินดี อยู่ดี มีการศึกษา รักษาวัฒนธรรม นำการพัฒนา พาให้สุขสมบูรณ์"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ข้อมูลสาระสำคัญ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ตำบลทรายมูล จังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/10/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการตามโครงการเกี่ยวกับพระพิธีต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดนายก หรืออำเภอองครักษ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/10/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาติดตั้งรั้วสแตนเลส รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทรายมูล หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 12/10/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาลงเสาเข็มไม้เบญจพรรณ ขนาด 6 นิ้วยาว 6.00 เมตร ซ่อมแซมไหล่ทางถนน สายเลียบคลอง 2 หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 09/10/2563 ดาวน์โหลด
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ( ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๓) สำหรับเด็กปฐมวัย (ศพด.) และสำหรับระดับอนุบาลศึกษาและชั้นประถมศึกษา ลงวันที่ 02/10/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 01/10/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาฉีดพ่นหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM Effective Microorganisms ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 01/10/2563 ดาวน์โหลด
จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนธันวาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 01/10/2563 ดาวน์โหลด
จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลอง 1 ฝั่งทิศเหนือ หมู่ที่ 2 บ้านคลอง 1 ตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 25/09/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก) งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 23/09/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 23/09/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อลูกรังและหินคลุก ซ่อมแซมถนนพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบร้อยสายภายในตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/09/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/09/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน) ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/09/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/09/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/09/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/09/2563 ดาวน์โหลด
จ้างขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านต่อจากระบบประปาบาดาล หมู่ที่ ๖ แห่งใหม่ บ้านคลองยี่สิบเก้า ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/09/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน) งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 21/09/2563 ดาวน์โหลด
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 21/09/2563 ดาวน์โหลด
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมบานประตู ห้องครัวและห้องน้ำ และโช๊คบานสวิงประตูอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 21/09/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 21/09/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 18/09/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษขนาด A๓ ) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 18/09/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 18/09/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 18/09/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 18/09/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 18/09/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงลงวันที่ 18/09/2563 ดาวน์โหลด
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ไมโครโฟนแบบคาดศีรษะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16/09/2563 ดาวน์โหลด
โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน ต่อจากท่อเดิม ถึง บ้านนายปรีชา ตัดสิน หมู่ที่ 2 ลงวันที่ 11/09/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายเลียบ คลอง 2 หมู่ที่ 2 ลงวันที่ 11/09/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานประปาเพื่อซ่อมประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 09/09/2563 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมบ้านนางบุญมี ประจำมูล บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 4 ตำบลทรายมูลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 03/09/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดสวนหย่อม รอบอาคารสำนักงานชั่วคราว Smart Country Siliocn Valley หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาจง ลงวันที่ 02/09/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาฉีดพ่นหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM Effective Microorganisms) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 31/08/2563 ดาวน์โหลด
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ แบบต่อเนื่องอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 27/08/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างประจำหมู่บ้านพร้อมอุปกรณ์ ภายในตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 27/08/2563 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20/08/2563 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20/08/2563 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20/08/2563 ดาวน์โหลด
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือแม็กไลเนอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 18/08/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาติดตั้งและประดับดวงไฟ ไฟราว หรือหลอดไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 11/08/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำป้ายอิงค์เจ็ท เพื่อใช้สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 11/08/2563 ดาวน์โหลด
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 2202 นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 11/08/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 11/08/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ณ บ่อทิ้งขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10/08/2563 ดาวน์โหลด
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-4392 นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 07/08/2563 ดาวน์โหลด
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บริเวณฝั่งบ้านนายผวน ลำเจียก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 06/08/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาฉีดพ่นหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ EM Effective Microorganisms โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 23/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 17/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 454 นครนายกจำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 17/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อเครื่องล้างมืออลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 17/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมบ้าน นางสาวยุพิน เอี่ยมสะอาด บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 1 ตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 15/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมบ้าน นายฉาย มูลเจริญ บ้านเลขที่ 27/2 หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 15/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 วงการบริหารส่วนตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 15/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับไฟบริเวณรั้วและที่ทำการอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 13/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 054 450 002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อสื่อและหนังสือนิทาน โครงการส่งเสริมรักการอ่าน สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อแบบพิมพ์ ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 02/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 84 392 นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 02/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาที่ปรึกษา เพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 02/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กรวยจราจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 02/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 02/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมไมโครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาติดตั้งผนังกั้นห้องโครงสร้างอลูมิเนียม จำนวน 2 จุด ภายในอาคารสำนักงานชั่วคราว Smart Country Silicon Valley หมู่ที่ 3 ลงวันที่ 26/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาติดตั้งมุ้งลวดประตูหน้าต่าง ภายในสำนักงานชั่วคราว Smart Country Silicon Valley หมู่ที่ 3 ลงวันที่ 26/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ภายในสำนักงานชั่วคราว Smart Country Silicon Valley หมู่ที่ 3 ลงวันที่ 26/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อหมึกถ่ายเอกสารดิจิตอล จำนวน 1 รายการ ลงวันที่ 18/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างขยายเขตประปาจากท่อน้ำประปาภูมิภาค ด้วยท่อ PE ต่อจากต่อเดิม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 01/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาทำป้ายโครงการประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ ๒๘/๒๕๖๓ เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบายระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กรณีห้ามประชาชนที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าออกนอกบ้าน ที่พักอาศัย หรือสถานที่ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 01/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 01/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเข้าศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 ลงวันที่ 26/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ส่องสว่าง ณ บริเวณด่านตรวจในช่องจราจรเข้ากรุงเทพมหานคร หมู่ที่ 10 ตำบลทรายมูล ลงวันที่ 26/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เติมเครื่องพ่นหมอกควัน ประจําปี 2563 ลงวันที่ 26/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย และสเปรย์กระป๋องสำหรับกำจัดยุง ประจำปี 2563 ลงวันที่ 22/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาทํารั้วไม้ไผ่กั้นผักตบชวาคลองส่งน้ำ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ลงวันที่ 21/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างกำจัดวัชพืชและขุดลอกดินเลนคลองบางคะยอ หมู่ที่ 1 ลงวันที่ 18/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง สำหรับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 4 จำนวน 5 ชุด ลงวันที่ 12/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บจ ๖๑๘๐ นครนายก ลงวันที่ 01/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างขุดลอกคลองบางพลู หมู่ที่ 8 ลงวันที่ 01/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างขุดลอกคลองสายหลังบ้านมั่นคง ถึงคลองสายบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ลงวันที่ 01/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 454 นครนายก ลงวันที่ 01/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 4066 นครนายก ลงวันที่ 01/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.คสล.สายซอยบ้านนายอุดม คงมูล หมู่ที่ 7 ลงวันที่ 29/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเดชา (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 6  ลงวันที่ 29/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยคลองอ้อมซอย 1 (ซอยบ้านนายไสว ประกอบมูล) หมู่ที่ 9 ลงวันที่ 29/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองบางพลู (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟสปอตไลท์ส่องสว่าง ณ บริเวณด่านตรวจในช่องจราจรเข้ากรุงเทพมหานคร หมู่ที่ 10 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ลงวันที่ 24/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาขนย้ายดินบนคันคลองบริเวณถนนสายเลียบคลองบางใหญ่ หมู่ที่ 1 เพื่อถมดินปรับปรุงพื้นที่สร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 6 ลงวันที่ 24/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๒๒๐๒ นครนายก ลงวันที่ 24/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลทรายมูล ประจำปี 2563 ลงวันที่ 17/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ลงวันที่ 16/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างลาน คสล.สำหรับติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 4 ลงวันที่ 03/04/2563   ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล จำนวน 9 รายการ ลงวันที่ 17/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายเลียบคลอง 3 หมู่ที่ 11 ลงวันที่ 16/03/2563   ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างประจำหมู่บ้านพร้อมอุปกรณ์ภายในตำบลทรายมูล ลงวันที่ 16/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ลงวันที่ 13/03/2563   ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง ลงวันที่ 13/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ลงวันที่ 13/03/2563   ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง ลงวันที่ 13/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ เพื่อใช้สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล จำนวน 6 รายการ ลงวันที่ 12/03/2563   ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน (อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง)  ลงวันที่ 12/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล จำนวน 2 รายการ ลงวันที่ 03/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บจ 6180 นครนายก ลงวันที่ 02/03/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้หัวหน้างาน) ลงวันที่ 26/02/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้หัวหน้างาน) ลงวันที่ 26/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาดูแลปรับปรุงเว็บไซต์ อัพเดทข้อมูล เช่าโดเมน และเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ www.saimoon-nyk.com (เพิ่มเติมเมนูตามหัวข้อ ITA ประจำปี 2562) จำนวน 1 งาน ลงวันที่ 26/02/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บจ 6180 นครนายก ลงวันที่ 21/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ลงวันที่ 21/02/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  ลงวันที่ 20/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ลงวันที่ 20/02/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  ลงวันที่ 20/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ลงวันที่ 20/02/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ไอซีทีองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล หมู่ที่ 3 ลงวันที่ 13/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายบางใหญ่ - เกาะล่าง ช่วงประตูน้ำบางคะยอถึงคลองบางใหญ่ หมู่ที่ 8 ลงวันที่ 12/02/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาต่อเติมห้องเก็บเอกสาร บริเวณด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล หมู่ที่ 10 ลงวันที่ 12/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล ลงวันที่ 11/02/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ลงวันที่ 07/02/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาเปลี่ยนปั๊มน้ำบาดาล หมู่ที่ 10 ลงวันที่ 05/02/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาลงหินคลุก เพื่อซ่อมแซมไหล่ทางสายหลังวัดองครักษ์ หมู่ที่ 7 ลงวันที่ 05/02/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุอื่น (ชุดเชือกโยนช่วยภัยทางน้ำ) ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล จำนวน 1 รายการ ลงวันที่ 05/02/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ลงวันที่ 03/02/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม หมายเลขครุภัณฑ์ 472 46 0001 จำนวน 1 เครื่อง ลงวันที่ 03/02/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ลงวันที่ 03/02/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาทำป้ายโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ลงวันที่ 27/01/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาจัดทำพานดอกไม้สด สำหรับใช้ในโครงการจัดทำพิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 15/01/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมบ้านนางกันยา เกตุประเสริฐ บ้านเลขที่ 24/3 หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล ลงวันที่ 15/01/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อกรอบใส่พระบรมฉายาลักษณ์พระราชทาน ลงวันที่ 13/01/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดพิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 10/01/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาทำป้ายำวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ลงวันที่ 10/01/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมบ้านนางกันยา เกตุประเสริฐ บ้านเลขที่ 24/3 หมู่ที่ 7 ลงวันที่ 06/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยร่วมใจ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 1 ลงวันที่ 26/12/2562  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายร่วมใจ หมู่ที่ 1 ลงวันที่ 26/12/2562  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาติดตั้งเต็นท์และเตียงผ้าใบ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2563 ลงวันที่ 19/12/2562  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 4066 นครนายก ลงวันที่ 19/12/2562  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่องอัตโนมัติ จำนวน 1 สถานี ลงวันที่ 19/12/2562  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้องานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ลงวันที่ 18/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ในเส้นทางเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาฐิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 4 รายการ ลงวันที่ 16/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บจ 6180 นครนายก และหมายเลขทะเบียน บต 8160 นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80 - 4392 นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 11/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างประจำหมู่บ้านพร้อมอุปกรณ์ภายในตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 11/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง ลงวันที่ 6/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 - กันยายน พ.ศ.2563 ลงวันที่ 27/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อดำเนินการตามโครงการเกี่ยวกับรัฐพิธีต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดนครนายก และอำเภอองครักษ์ (ระยะที่ 4) ลงวันที่ 28/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) ลงวันที่ 27/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาเปลี่ยนป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ลงวันที่ 27/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ลงวันที่ 27/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด ลงวันที่ 27/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-4392
ลงวันที่ 19/11/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายจากซอยร่วมใจ หมู่ที่ 1 ถึงซอยบ้านนายอุดม คงมูล หมู่ที่ 7 ลงวันที่ 09/09/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างปรับปรุงเสริมผิวทางถนนลูกรังสายบ้านนางสาววิภาวี เทียนทอง หมู่ที่ 2 ลงวันที่ 09/09/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานประเพณสารทไทยและแข่งเรือจังหวัดนครนายก ประจำปี พ.ศ.2562 ลงวันที่ 04/09/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ลงวันที่ 04/09/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 2202 นครนายก ลงวันที่ 29/08/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างปรับปรุงลาน คสล.ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลงวันที่ 19/08/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด ลงวันที่ 19/08/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์ ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ลงวันที่ 19/08/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน พ.ศ.2562 ลงวันที่ 01/08/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. ข้ามถนนลูกรัง สายบ้านนายสาธร รอดพล หมู่ที่ 2 ลงวันที่ 01/08/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการตามโครงการเกี่ยวกับรัฐพิธี นโยบายของรัฐบาล หรือจังหวัดนครนายก หรืออำเภอองครักษ์ต่างๆ ลงวันที่ 19/07/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาทำป้ายโครงการเกี่ยวกับรัฐพิธี นโยบายของรัฐบาล หรือจังหวัดนครนายก หรืออำเภอองครักษ์ต่างๆ ลงวันที่ 19/07/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อดำเนินการตามโครงการเกี่ยวกับรัฐพิธี นโยบายของรัฐบาล หรือจังหวัดนครนายก หรืออำเภอองครักษ์ต่างๆ ลงวันที่ 19/07/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2562 ลงวันที่ 15/07/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยคลองอ้อม ซอยที่ 1 (ชายคลอง) หมู่ที่ 9 ลงวันที่ 09/07/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างปรับปรุงถนน คสล.สายซอยเข้าศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 ลงวันที่ 09/07/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-4392 ลงวันที่ 08/07/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ลงวันที่ 26/06/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ประจำหมู่บ้านพร้อมอุปกรณ์ ภายในตำบลทรายมูล ลงวันที่ 25/06/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน 4 รายการ ลงวันที่ 30/05/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ลงวันที่ 28/05/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จำนวน 1 หลัง ลงวันที่ 28/05/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว ลงวันที่ 28/05/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับนักเรียน จำนวน 7 ชุด ลงวันที่ 28/05/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 6 ตัว ลงวันที่ 28/05/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (พ.ค.-มิ.ย. 2562) ลงวันที่ 21/05/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาจัดสถานที่ เพื่อใช้ในพิธีเปิด-ปิดโครงการจัดงานกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลทรายมูล ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ.2562 ลงวันที่ 13/05/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาทำสนามแข่งขัน เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลทรายมูล ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ.2562 ลงวันที่ 13/05/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลทรายมูล ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ.2562 ลงวันที่ 13/05/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อชุดกีฬา สำหรับนักกีฬาผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลทรายมูล ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ.2562 ลงวันที่ 08/05/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา สำหรับใช้ในโครงการจัดงานกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลทรายมูล ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ.2562 ลงวันที่ 26/04/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อถ้วยรางวัลสำหรับใช้ในการจัดงานกีฬาต้านยาเสพติดตำบลทรายมูล ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ.2562 ลงวันที่ 08/05/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง HP LaserJet p1566 78A สีดำ จำนวน 2 กล่อง ลงวันที่ 26/04/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด HP LaserJet Pro 200 สีดำ จำนวน 3 กล่อง (1 ตลับ) ลงวันที่ 26/04/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ลงวันที่ 23/04/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุ (อุปกรณ์ประดับตกแต่งสถานที่) ลงวันที่ 23/03/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ครั้ง ลงวันที่ 02/04/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด ลงวันที่ 18/03/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ 6180 ลงวันที่ 18/03/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ลงวันที่ 14/03/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 1 หัว ลงวันที่ 08/03/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ ลงวันที่ 08/03/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ลงวันที่ 28/02/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุ ของสำนักปลัด ลงวันที่ 26/02/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-4392 นครนายก ลงวันที่ 21/02/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมผิวลาดยางสายเลียบคลอง 1 หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมูล ลงวันที่ 18/02/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง ลงวันที่ 14/02/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมหอกระจายข่าว หรือเสียงตามสาย ประจำหมู่บ้าน ลงวันที่ 14/02/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา จำนวน 1 โครงการ ลงวันที่ 01/02/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง จำนวน 1 โครงการ ลงวันที่ 01/02/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน 1 โครงการ ลงวันที่ 31/01/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน 1 โครงการ ลงวันที่ 31/01/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มันาคม 2562) ลงวันที่ 31/01/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งโครงเคร่าไม้ จำนวน 4 ป้าย ลงวันที่ 14/01/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-4392 นครนายก ลงวันที่ 14/01/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องปริ๊นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478 55 0009 จำนวน 1 เครื่อง ลงวันที่ 07/01/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องปริ๊นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478 54 0008 จำนวน 1 เครื่อง ลงวันที่ 07/01/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ประจำหมู่บ้านพร้อมอุปกรณ์ภายในตำบลทรายมูล ลงวันที่ 07/01/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำเดือนมกราคม 2562) ลงวันที่ 02/01/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ ลงวันที่ 25/12/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ลงวันที่ 21/12/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ลงวันที่ 21/12/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง ลงวันที่ 21/12/2561
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ลงวันที่ 21/12/2561
ดาวน์โหลด
หน้า » 1 2
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ : 037-630205 และ กองคลัง : 099-008-6256 อีเมล์ : info@saimoon-nyk.com
Copyrights © 2020 www.saimoon-nyk.com All Rights Reserved.

ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand