หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
วิสัยทัศน์ อบต.ทรายมูล "กินดี อยู่ดี มีการศึกษา รักษาวัฒนธรรม นำการพัฒนา พาให้สุขสมบูรณ์"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
รายงานสรุปโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Executive Function” แนวคิด High Scope การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการใช้เงินรายได้และเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
รายงานสรุปโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำงาน (Mindset) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้สอน” ดาวน์โหลด
รายงานการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 25” ดาวน์โหลด
รายงานสรุปโครงการฝึกอบรม การจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่น ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2564 ดาวน์โหลด
รายงานสรุปโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้หนังสือภาพเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย” ดาวน์โหลด
แบบบรรยายลักษณะ Job Description ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ : 037-630205 และ กองคลัง : 099-008-6256 อีเมล์ : info@saimoon-nyk.com
Copyrights © 2020 www.saimoon-nyk.com All Rights Reserved.

ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand