หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
วิสัยทัศน์ อบต.ทรายมูล "กินดี อยู่ดี มีการศึกษา รักษาวัฒนธรรม นำการพัฒนา พาให้สุขสมบูรณ์"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย
การจัดกฎหมายและระเบียบที่สำคัญให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผูับริหารท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานในกิจการสภาท้องถิ่น
สถานที่ทำงานของสภาท้องถิ่น สถานที่ประชุมเป็นสัดส่วนและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
วัสดุอุปกรณ์สำนักงานสำหรับการดำเนินกิจการของสภาท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญ บุคคล นิติบุคคลบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ประเมินแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
รื่องการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลทรายมูล ตามโครงการทรายมูลร่วมใจพิชิตลูกน้ำยุงลา ยป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 21/2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม)
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 20/2563 เรื่อง ขยายเวลาห้ามจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการชั่วคราว
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลทรายมูล ประจำปี 2563 
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 19/2563 เรื่องมาตรการเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ 
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 18/2563 เรื่องห้ามจำหน่ายสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการชั่วคราว
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 17/2563 เรื่องขยายเวลาบังคับใช้ประกาศจังหวัดนครนายก
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 16/2563 เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม)
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 15/2563 เรื่องห้ามการชุมนุม
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 14/2563 เรื่องสถานที่ราชการงดการให้บริการบางประเภทเป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม)
เรื่องขอความร่วมมือส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
»» อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมบานประตู ห้องครัวและห้องน้ำ และโช๊คบานสวิงประตูอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมบานประตู ห้องครัวและห้องน้ำ และโช๊คบานสวิงประตูอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษขนาด A๓ ) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษขนาด A๓ ) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
»» อ่านต่อ

นายก อบต.
นายพิทยา ตีระวรานันท์
ปลัด อบต.
ว่าที่ ร.ท.พัสธราโชติ โพธิ์ทอง

 

โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการเสริมสร้างความรู้สภาเด็ก และเยาวชนตำบลทรายมูล โครงการพัฒนารูปแบบ และยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน


 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินการป้องกันการทุจริต ระบบสารสนเทศ
คู่มือประชาชน

การลดขั้นตอน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

มาตรฐานการบริหาร ของ อปท.

กฏหมายท้องถิ่น

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
   ประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
   การทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์

ระบบข้อมูลกลาง (INFO)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ สปสช.

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)

ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
   และประเมินผลของ อปท.

ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)

ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)

ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)

ระบบเลือกตั้ง (ELE)

ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)

ระบบ E-PlanNACC

 
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ : 037-630205 และ กองคลัง : 099-008-6256 อีเมล์ : info@saimoon-nyk.com
Copyrights © 2020 www.saimoon-nyk.com All Rights Reserved.
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand